Om Skolan

Snitz grundskola i Nacka ligger i Henriksdal, på Västra Finnbodavägen 4. Skolan tar i första hand in elever i årskurserna 6 och 7 och i mån av plats elever i årskurserna 8 och 9. 

Vi riktar oss mot elever med AST (autismspektrumtillstånd) eller andra dokumenterade svårigheter av liknande art samt blanddiagnoser där autism är huvuddiagnos, vilket innefattar det som tidigare kallades autism, asperger syndrom, atypisk autism/genomgripande störning i utvecklingen.

Grupperna har klart avgränsade lokaler men de ligger vägg i vägg. Lokalerna är ljusa och öppna med många glasväggar. Lunchrum och gemensamma lokaler är rymliga men i övrigt präglas miljön av mindre rum för lektioner och enskilt arbete. Alla elever har en egen tydligt avgränsad arbetsplats med egen dator och en hylla för sitt arbetsmaterial.

En fördjupad pedagogisk kartläggning

Vi har ett strukturerat arbetssätt som startar samma dag som vi får en ny elev. Oftast finns dokumentation från den tidigare skolan där vi kan se vad som gjorts tidigare och hur det fungerat. Men vi gör dessutom en fördjupad pedagogisk kartläggning där både sociala och kunskapsmässiga färdigheter kartläggs. Med den som grund upprättar vi en framåtsyftande individuell utvecklingsplan tillsammans med eleven och föräldrarna och sätter kortsiktiga och långsiktiga mål ämne för ämne. Den planen utvärderas sedan varje termin.

""

Eleverna trivs i en lugn studiemiljö

I det dagliga arbetet ligger fokus på att skapa bra förutsättningar för undervisning och motivation. En lugn studiemiljö råder och här finns möjlighet både att sitta ostört och att arbeta tillsammans. Elever och personal äter lunch tillsammans under trevliga former.

""

Rutiner för åtgärder, uppföljning och dokumentation

Skolan har så kallad utökad elevhälsa. Elevhälsoteamet består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, speciallärare, rektor och SYV (studie- och yrkesvägledare). Teamet träffas kontinuerligt och då diskuteras om någon elev behöver särskilda åtgärder.

Vi har flera rutiner för att upptäcka om en elev riskerar att inte nå målen. Förutom regelbundna utvecklingssamtal brukar vi ha tät kontakt med elevens föräldrar med uppföljningssamtal när vi satt in någon åtgärd. Vår erfarenhet är att det går bättre för eleverna när föräldrarna har bra kontakt med skolan.

En gång per termin sker en så kallad klasskonferens. Då deltar hela elevhäsoteamet, alla lärare och all annan personal. Då går vi igenom varje enskild elevs utveckling. Det innebär att alla på skolan får information om samtliga elever och vi går igenom alla eventuella åtgärdsprogram. I vissa fall behövs ett åtgärdsprogram med särskilda insatser. Åtgärdsprogrammen utvärderas regelbundet.

Behöriga lärare

På skolan undervisar 13 lärare varav 7 även undervisar på Snitz grundskola vid Odenplan samt 2 socialpedagoger och för tillfället 2 elevassistenter. Alla lärare är behöriga. Personalen  deltar i gemensam och individuell kompetensutveckling.